Divergence และการเคลีย Divergence

Divergence คือ สัญญาณเตือนของการย่อตัว การรีบาวด์ หรือการกลับตัวของแนวโน้ม ที่เกิดจาก ราคา และ Indicator วิ่งในทิศทางตรงกันข้าม

ลักษณะของ Divergence

1. Bullish Divergence : มักจะเกิดในช่วงกลาง หรือปลายตลาดขาลง โดยที่ ราคาทำ new low ขัดแย้งกับ Indicator ซึ่งเกิดเป็นสัญญาณเตือนถึงการรีบาวด์ทางเทคนิค หรือ การกลัยตัวของแนวโน้ม

รูปแบบ : ราคาทำ จุดต่ำสุดใหม่ ในขณะที่ สัญญาณจาก Indicator ยกตัวสูงขึ้น

2. Bullish Divergence (Hidden) : มักจะพบหลังจากที่ การไล่ราคาในขาขึ้นอย่างรวดเร็ว ( Wave 3 ) จากนั้นราคาย่อพักตัว จนทำให้ Oscillator เหวี่ยงลงมาจบรอบ ซึ่งเป็นสัญญาณของการลงพักตัวใน Strong Uptrend ทำให้มีโอกาสที่จะเกิดการรีบาวด์ และกลับเข้าสู่แนวโน้มเดิมขาขึ้นตามเดิม

รูปแบบ : ราคาย่อตัวลงมาไม่ลึก ในขณะที่ Indicator กลับลงมาจบรอบ หรือทำ Lower Low

3. Bearish Divergence : มักจะเกิดในช่วง กลาง ถึงช่วงปลายของแนวโน้มขาขึ้น ที่ราคาขึ้นมาทำ New high ขัดแย้งกับการขึ้นของ Indicator เกิดเป็นสัญญาณเตือนถึงการพักฐาน หรือ การกลับตัวของแนวโน้ม

รูปแบบ : ราคาขึ้นมาทำจุดสูงสุดใหม่ ในขณะที่ สัญญาณจาก Indicator กลับย่อตัวลง

4.Bearish Divergence (Hidden) : มักจะพบหลังจากที่ ตลาดปรับตัวลงอย่างรุนแรงจากนั้นราคาเด้งรีบาวด์ขึ้นมา จนทำให้ Oscillator เหวี่ยงลงมาจบ Overbought อย่างรวดเร็ว เป็นสัญญาณของการรีบาวด์ใน Downtrend เมื่อจบการรีบาวด์แล้ว มีโอกาสที่ราคาจะกลับเข้าสู่แนวโน้มขาลงตามเดิม

รูปแบบ : ราคารีบาวด์ขึ้นมาไม่ทำ New High ในขณะที่ สัญญาณจาก Indicator กลับขึ้นมาจบรอบ Overbought หรือทำ Higher High

การเคลีย Divergence : เมื่อเกิด Divergence แปลว่า Momentum หรือ กำลังของแนวโน้มเริ่มลดลง อาจจะกลับตัว หรือย่อพักตัวในชั่วเวลาสั้นๆ แต่ถ้าราคาย่อไม่ลึกแล้วไปต่อ

เช่น Bearish Divergence ที่เป็นสัญญาณเตือนการย่อตัว แต่ถ้าราคาสามารถขึ้นมาทำ New High ที่ยอดของ Bearish divergence ได้ จะถือเป็นการ Clear divergence หักล้างสัญญาณเก่า และกลายเป็นจุด ซื้อ ทาง Technical

ตย. การเคลีย Bearish divergence ที่ราคาขึ้นทำ New high ผ่านยอดเดิม

สรุป สัญญาณจาก Divergence

1. Divergence คือการขัดแย้งของ Price และ Indicator ที่เตือนถึง Momentum ที่เริ่มชะลอตัว

2. Divergence เป็นสัญญาณเตือน ไม่ใช่สัญญาณ ซื้อ หรือขาย จึงไม่ควรตกใจเมื่อเจอ Divergence แต่ให้วางแผนในการซื้อ หรือ Take Profit รองรับ

3. เมื่อ Clear Divergence ได้ จะเป็นสัญญาณการไปต่อของแนวโน้มเดิม ทั้งขาขึ้น และขาลง

9,496 views0 comments

Recent Posts

See All

SPVI

COM7

SIS