Hmpro

กลุ่มอุตสาหกรรม : พาณิชย์

ลักษณะของธุรกิจ

ธุรกิจค้าปลีก โดยจำหน่ายสินค้าและให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง ตกแต่ง ต่อเติม ซ่อมแซม ปรับปรุง อาคาร บ้าน และที่อยู่อาศัยแบบครบวงจร (One Stop Shpping Home Center) โดยใช้ชื่อ โฮมโปร (HomePro) เป็นเครื่องหมายการค้าของบริษัทฯ

การประกอบธุรกิจของโฮมโปร

1. ธุรกิจค้าปลีก

1.1 ประเภทของสินค้า แบ่งเป็น 2 กลุ่มหลัก ได้แก่

Hard Line สินค้าที่เกี่ยวกับวัสดุก่อสร้าง สี อุปกรณ์ปรับปรุงบ้าน ห้องน้าและสุขภัณฑ์ เครื่องครัว อุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้า

Soft Line สินค้าประเภทเครื่องนอน พรม ผ้าม่าน เฟอร์นิเจอร์ โคมไฟ สินค้าตกแต่ง และอุปกรณ์เครื่องใช้ภายในบ้าน

1.2 บริการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจค้าปลีก

เนื่องจากสินค้าส่วนใหญ่ของบริษัทฯ เป็นสินค้าที่มีรายละเอียดของวิธีการ และขั้นตอนการใช้งานที่ต้องมีการถ่ายทอดให้กับลูกค้า บริษัทฯ จึงจัดให้มีบริการด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเริ่มตั้งแต่การให้คาปรึกษา และข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจเพื่อให้ลูกค้าสามารถเลือกซื้อสินค้าได้ตรงกับวัตถุประสงค์การใช้งานมากที่สุดอีกทั้งยังมีบริการ “โฮม เซอร์วิส” (Home Service) ที่ให้บริการครอบคลุมงานออกแบบห้องด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 3 มิติ (3D Design) และงานบริการ

2. การให้บริการพื้นที่เพื่อร้านค้าเช่า

บริษัทฯ มีการจัดสรรพื้นที่ในบางสาขาเพื่อให้บริการแก่ร้านค้าเช่า และมีการพัฒนารูปแบบสาขาที่เรียกว่า “มาร์เก็ต วิลเลจ” (Market Village) ซึ่งดาเนินธุรกิจในลักษณะของศูนย์การค้าเต็มรูปแบบ ภายในโครงการ นอกจากจะมีสาขาของโฮมโปรแล้ว ยังมีพื้นที่ในส่วนของศูนย์การค้า โดยผู้เช่าส่วนใหญ่ได้แก่ ซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้านอาหาร ธนาคาร ร้านหนังสือ ร้านสินค้าไอที เป็นต้น

โครงสร้างรายได้

1. รายได้จากการขายปลีก (รายได้หลักของกิจการ)

- Hard Line 66.6%

- Soft Line 15.2%

2. รายได้จากการขายให้โครงการ 0.6%

3. รายได้จากบริษัทย่อย 10.7%

4. รายได้อื่น 6.9%

ปัจจัยการเติบโต

- การรักษายอดขายต่อสาขาเดิม (SSSG)

- การขยายสาขาอย่างต่อเนื่องก็เพื่อให้เกิดการประหยัดต่อขนาด (Economy of Scale) ที่เพิ่มขึ้นในอนาคต และการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าในพื้นที่ต่างๆ ให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น

- การควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่าย

Story ของกิจการ

- ปี 60 เปิดสาขา hmpro S จำนวน 1 แห่งที่สาขาเกตเวย์ เอกมัย - ปรับปรุงสาขา HomePro Living มาเป็ น HomePro S จำนวน 2 แห่งที่ เดอะพาซิโอลาดกระบัง และสาขาเทอมินอลโคราช - สำหรับการเปิดสาขาของบริษัทย่อย บริษัทฯ ได้เปิดสาขาของเมกาโฮมเพิ่ม 1 แห่งที่สาขาเชียงราย และเปิดสาขาของโฮมโปร ที่ประเทศมาเลเซียเพิ่ม 4 แห่งที่สาขา ทำให้ ณ สิ้นปี บริษัทฯ มีสาขาโฮมโปรทั้งสิ้น 81 แห่ง

ความเสี่ยง

- ความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ - ผลการดาเนินงานของสาขาใหม่ไม่เป็นไปตามที่ได้ประมาณการไว้ - การลงทุนในต่างประเทศ - การแข่งขัน

ข้อมูลเพิ่มเติม

--

375 views0 comments

Recent Posts

See All

NETBAY

QH

Sabina