IHL

กลุ่มอุตสาหกรรม AUTO : ยานยนต์

ลักษณะของธุรกิจ

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายหนังสำหรับเบาะรถยนต์ หนังหุ้มเบาะรถยนต์ หัวเกียร์ หรือพวงมำลัย เฟอร์นิเจอร์ รองเท้า โดยใช้โค หรือกระบือ ในการผลิตหนังผืนสำเร็จรูป ชิ้นงานหนังตัดขึ้นรูป โดยผ่านกรรมวิธีฟอกย้อม และนำมาตัด หรือเย็บเป็นผลิตภัณฑ์ รวมทั้งผลิตภัณฑ์ใหม่ของบริษัท

ประเภทสินค้า

1.หนังผืนสำเร็จรูป (Leather) 2. ชิ้นงำนหนังตัด (Cut Part) 3. หนังหุ้มเบำะรถยนต์ (Trim Cover) 4. หนังที่ตัดและร้อยเป็นพวงมำลัยและกระปุกเกียร์ (Steering Wheel & Gear Knob) 5. บริกำรรับฟอกหนัง (Tanning) 6. รองเท้ำนิรภัย (Safety Shoe) 7. ผลิตภัณฑ์โปรตีน (Protein Product) 8. ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ (Other)

สัดส่วนของรายได้

มูลค่าและสัดส่วนการขายในประเทศและต่างประเทศ - ภายในประเทศ 54% - ต่างประเทศ 46%

Story ของกิจการ

- มีความชำนำญและประสบการณ์ในการผลิตหนังมากกว่า 70 ปี และในส่วนของหนังเบาะรถยนต์มากกว่า 18 ปี - มีการขยายโรงงานแห่งใหม่ ซึ่งสามารถขยายกำลังการผลิตเพิ่มได้ถึง 79 ล้านตารางฟุตต่อปี - มีการเปิดตลำด AEC ซึ่งทำให้ตลาดใหญ่ขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มประเทศ CLMV ที่ได้รับผลประโยชน์จากการลดลงของภาษีนำเข้าและการกีดกันทำงการค้าในรูปแบบอื่น ๆ - กำรขยายการลงทุนของ Car Marker ต่าง ๆ ในประเทศไทย เพื่อส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของการผลิตยานยนต์ในภูมิภาค ASEAN

ความเสี่ยง

- การแข่งขันด้านราคาจากคู่แข่งต่างประเทศ เช่น จีน อินโดนีเซีย - ปัญหาด้านเศรษฐกิจ

216 views0 comments

Recent Posts

See All

SPVI

COM7

SIS