JMART

กลุ่มอุตสาหกรรม ICT : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ลักษณะธุจกิจ

เจมาร์ท เป็นบริษัท Holding Company ที่มีธุรกิจหลายประเภท เช่น ค้าปลีกสินค้าที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่เป็นรายได้หลัก และยังมีธุรกิจอื่นเช่น ธุรกิจสินเชื่อ ธุรกิจติดตามและบริหารหนี้ หรือบริหารพื้นที่เช่าในส่วนของธุรกิจมือถือ และศูนย์การค้าแบบคอมมูนิตี้ มอลล์

กิจการที่ JMART ดำเนินธุรกิจในปัจจุบันมีดังนี้

- บริษัท เจ มาร์ท จากัด (มหาชน) (บริษัท) (JMART MOBILE)

ธุรกิจจัดจำหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ อุปกรณ์เสริมและสินค้าเทคโนโลยี (ธุรกิจจัดจำหน่ายฯ) บริษัทดำเนินธุรกิจจัดจำหน่าย ทั้งลักษณะค้าส่งและค้าปลีก โดยมุ่งเน้นไปในสินค้าประเภทเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องของผู้ผลิตหลักทุกราย ได้แก่ Samsung, iPhone, Huawei, Oppo, Vivo, Lenovo, wiko, Microsoft, HTC, Sony, Lava, Alcatel, Cherry, ZTE เป็นต้น

- ธุรกิจให้บริการติดตามเร่งรัดหนี้ (JMT) บริษัทเป็นผู้ให้บริการติดตามเร่งรัดหนี้ในส่วนที่เป็นหนี้ด้อยคุณภาพที่เจ้าหนี้ไม่สามารถติดตามได้หรือไม่ประสงค์จะติดตามเอง โดยครอบคลุมหนี้ทุกประเภท เช่น หนี้กลุ่มสินเชื่อส่วนบุคคล หนี้กลุ่มบัตรเครดิต หนี้กลุ่มค่าสาธารณูปโภค และหนี้กลุ่มค่าบริการ เป็นต้น

- บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน) (JAS ASSET)

ดำเนินธุรกิจบริหารพื้นที่เช่าในส่วนของธุรกิจมือถือ และศูนย์การค้าแบบคอมมูนิตี้ มอลล์

- บริษัท เจ แคปปิตอล จำกัด (J capital)

ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการลงทุน

- บริษัท เจ ฟินเทค จำกัด (J fintech)

ดำเนินธุรกิจให้บริการสินเชื่อลิสซิ่งและสินเชื่อรายย่อย

โครงสร้างรายได้

- การจัดจำหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ 81%

- ธุรกิจติดตามเร่งรัดหนี้สินและบริหารหนี้ด้อยคุณภาพ 10%

- ธุรกิจบริหารพื้นที่ 5%

- ดำเนินธุรกิจให้บริการสินเชื่อลิสซิ่งและสินเชื่อรายย่อย 4%

Story ของกิจการ

- Digital Lending Platform (DLP) บริหารจัดการการปล่อยสินเชื่อผ่านฐานข้อมูลดิจิตอลที่มีคุณภาพ

- ขยายสาขาหน้าร้านขายปลีกต่อเนื่อง

- ตั้งเป้าเพิ่มยอดขายต่อสาขาเดิม (SSSG)

การเติบโตของรายได้ และกำไรสุทธิในปี 60

ความเสี่ยง

- ความเสี่ยงจากการดาเนินธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่

เครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่และอุปกรณ์เสริมเป็นสินค้าเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่แตกต่างกัน ซึ่งโดยปกติสินค้าแต่ละตัวจะมีอายุเฉลี่ยในการวางจำหน่ายหน้าร้านประมาณ 40-50 วัน ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีความเสี่ยงจากการด้อยค่าของสินค้าคงคลัง

- ความเสี่ยงจากการที่ธุรกิจอยู่ในอุตสาหกรรมที่มีการแข่งขันสูง

เนื่องจากธุรกิจค้าปลีกโทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นธุรกิจที่ใช้เงินลงทุนไม่มากนักและมีโครงสร้างการดำเนินธุรกิจไม่ซับซ้อน ซึ่งผู้ที่เข้ามาแข่งขันอาจเป็นบริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่ บริษัทที่จำหน่ายสินค้าในกลุ่ม IT

- ความเสี่ยงจากการดำเนินธุรกิจบริการติดตามเร่งรัดหนี้

- ความเสี่ยงจากการตั้งสำรองหนี้เสียมาตรฐานบัญชีใหม่ IFRS9

ทำให้ประมาณการรายได้ในปี 61 อาจจะไม่มีภาพการเติบโต

375 views0 comments

Recent Posts

See All

SPVI

COM7

SIS