AEONTS

Updated: May 4, 2019ลักษณะของธุรกิจ

บริษัทประกอบธุรกิจหลักในการให้บริการสินเชื่อรายย่อยแก่ลูกค้า ประกอบไปด้วย สินเชื่อบัตรเครดิต สินเชื่อส่วนบุคคล และสินเชื่อเช่าซื้อ

ธุรกิจที่สร้างรายได้หลักให้แก่บริษัทคือ ธุรกิจบัตรเครดิตสัดส่วนร้อยละ 37 และธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลสัดส่วนร้อยละ 51 ของรายได้รวมในปี 61


 • 28 กุมภาพันธ์ 2561 บริษัทให้บริการสินเชื่อทั้งหมด3.26 ล้านบัญชี ขณะที่สมาชิกใช้บริการสินเชื่อ มีจำนวน 2.14 ล้านราย และมีจำนวนบัตรเครดิตและบัตรสินเชื่ออื่นๆถึง 8.15 ล้านบัตร แบ่งเป็นบัตรเครดิต 2.50 ล้านบัตร และบัตรสมาชิก 5.65 ล้านบัตร


โครงสร้างรายได้
การประกอบธุรกิจของ AEONTS

1. สินเชื่อรายย่อย

 • ธุรกิจบัตรเครดิต

 1. ซื้อสินค้าผ่านบัตรเครดิต

 2. บริการได้เงินสดล่วงหน้า

บัตรเครดิตของบริษัทมี 2 ประเภท

 1. บัตรเครดิตสากลที่ออกโดยบริษัท (AEON International Card) ผู้ถือบัตรนี้สามารถนำบัตรดังกล่าวไปซื้อสินค้าและบริการได้จากร้านค้าที่มีสัญลักษณ์มาสเตอร์การ์ด วีซ่า และเจซีบี ที่ีอยู่ทั่วโลก และสามารถเบิกเงินสดล่วงหน้าได้

 2. บัตรเครดิตสากลและบัตรร่วมที่ออกร่วมกับบริษัทอื่น (International Co- branded Card) บัตรประเภทนี้ออกร่วมกับธุรกิจต่างๆ ซึ่งผู้ถือบัตรจะได้รับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมจากธุรกิจดังกล่าว


2. ธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคล (Personal Loan)


บริษัทให้บริการเงินกู้หมุนเวียน "ยัวร์แคช" ซึ่งลูกค้าจะได้วงเงินกูพร้อมใช้ที่สามารถเบิกจากตู้เงินสดอนุมัติของบริษัท และเอทีเอ็มของธนาคารอื่นๆ เคาน์เตอร์เซอร์วิสในเซเว่นอีเลฟเว่นทั่วประเทศ กำหนดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 28 ต่อปี


3. ธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์


สินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์เป็นการให้บริการสินเชื่อแก่ลูกค้าในรูปแบบของการให้เช่าสินค้า โดยมีเงื่อนไขษณาสินค้าที่แน่นอน ด้วยลูกค้าสามารถผ่อนชำระสินค้าได้ตั้งแต่ 6 เดือนถึง 48 เดือน ระหว่างการผ่อนชำระสินค้ากรรมสิทธิ์ในสินค้าจะยังเป็นของบริษัท เมื่อลูกค้าสำหรับสินค้าร่วมทางเป็นไปตามเงื่อนไขครบถ้วนแล้ว ประสิทธิ์จึงตกเป็นของลูกค้าอย่างสมบูรณ์ โดยบรรทัดจะได้รับรายได้จากสินเชื่อเช่าซื้อประกอบด้วย ดอกเบี้ยจากการผ่อนชำระสินค้า และค่าปรับจากการผิดนัดชำระเงิน


4. ธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อรถมือสอง


บริษัทให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์มือสอง ซึ่งรวมถึงรถยนต์นั่ง และรถยนต์อเนกประสงค์ ลูกค้าสามารถผ่อนชำระสินค้าได้ตั้งแต่ 24 ถึง 84 เดือนและมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ ในช่วงผ่อนชำระกรรมสิทธิ์ในรถยนต์แต่ยังเป็นของบริษัท และเมื่อลูกค้าชำระค่ารถยนต์รวมทั้งค่าบริการตามเงื่อนไขครบถ้วนแล้วกรรมสิทธิ์ในรถยนต์ดังกล่าวจะตกเป็นของลูกค้าโดยสมบูรณ์


5. ธุรกิจติดตามเร่งรัดหนี้สิน (Dept Collection Service)


การติดตามหนี้ของบริษัทดำเนินการภายใต้บริษัท เอซีเอส เซอร์วิสซิ่งจำกัด (ถือคุณอยู่ร้อยละ 100) โดยดำเนินกิจการให้บริการ การเร่งรัดติดตามหนี้สินทุกประเภท เช่น หนี้บัตรเครดิต หนี้สินเชื่อบุคคล หนี้สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์ หนี้สินเชื่อบ้าน รวมถึงหนี้ธุรกิจ ใช้วิธีการติดตั้งโทรศัพท์ การลงพื้นที่สนาม และการใช้กระบวนการทางกฎหมายทั้งการฟ้องร้องคดี และการบังคับคดี ภายใต้กรอบของ พรบ. ช่วงทางหนี้พ.ศ. 2558

6. ธุรกิจนายหน้าประกันภัย


ดำเนินงานโดยบริษัท อิออน อินชัวรันส์ เซอร์วิส จำกัด แบ่งเป็น 2 บริการหลัก ได้แก่ การให้บริการในส่วนของนายหน้าประกันวินาศภัยและนายหน้าประกันชีวิต โดยช่องทางการขายประกันมีทั้งทางโทรศัพท์ และ ณ จุดขายจุดขาย รวมถึงให้บริการให้คำปรึกษาวางแผนการประกันในการควบคุมและป้องกันความเสี่ยงในรูปแบบต่างๆ


7. ธุรกิจในต่างประเทศ


 • ประเทศเวียดนาม ดำเนินธุรกิจด้านสินเชื่อรายย่อย

 • ประเทศกัมพูชาให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อ ปฏิบัติธนาคารเฉพาะกิจ ให้บริการสินเชื่อบัตรเครดิต สินเชื่อเช่าซื้อ สินเชื่อส่วนบุคคล และสินเชื่อจักรยานยนต์ ปัจจุบันมีทั้งหมด 9 สาขาด้วยกัน

 • ประเทศพม่า ดำเนินธุรกิจสินเชื่อรายย่อย

 • ประเทศลาว ดำเนินธุรกิจให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อ

8. ธุรกิจบนอินเตอร์เน็ต (Web business)


บริษัทให้บริการลูกค้าผู้ถือบัตร ในการทำธุรกรรมผ่านช่องทางเว็บไซต์ โดยลูกค้าสามารถค้นหาข้อมูลบริษัทและเอกสารต่างๆ นอกจากนี้ยังให้บริการขอบคุณในส่วนของการบริการช่องทางการชำระเงินผ่านอินเตอร์เน็ตที่เรียกว่า Payment Gateway สำหรับร้านค้าที่ขายสินค้าและบริการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ปัจจัยการเติบโต
 • การเพิ่มขึ้นของจำนวนบัตรเครดิต และสินเชื่อคงค้าง • การเพิ่มขึ้นของจำนวนบัญชี และสินเชื่อคงค้างของสินเชื่อส่วนบุคคล

ความเสี่ยง
 1. ความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย ส่งผลต่อต้นทุนทางการเงินในการดำเนินธุรกิจ

 2. ความเสี่ยงในการผิดชำระหนี้ ที่ก่อให้เกิด NPL

 3. การแข่งขันในอุตสาหกรรม

 4. การปรับตัวจากการถูก Disrupt จาก Fintech ในอนาคต


67 views0 comments

Recent Posts

See All

SPVI

COM7

SIS