แนวทางการเทรด

            ในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม        

AGRO : เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
CONSUMP : สินค้าอุปโภคบริโภค
FINCIAL : ธุรกิจการเงิน
INDUS : สินค้าอุตสาหกรรม
PROPCON : อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
RESOURC : ทรัพยากร
SERVICE : บริการ
TECH : เทคโนโลยี

 THE NEXT BIG THING 

Coming Soon